Città metropolitana di Roma Capitale
MENU

Città di Ariccia

CHIUSURA ISOLA ECOLOGICA DI VIA CAMPOLEONE DAL 6 AL 13 MAGGIO 2021

L’ISOLA ECOLOGICA DI VIA CAMPOLEONE RESTERA’ CHIUSA DAL 6 AL 13 MAGGIO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA